Foredragsholdere

Vi har fått med oss to dyktige foredragsholdere på vårt fagseminar 26. september. Dette er professor ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary; og dagligleder i Grønn byggallianse, Katharina Bramslev.
Janne Haaland Matlary

Janne Haaland Matlary er professor dr. philos i statsvitenskap på feltet internasjonal politikk. Hennes forskningsfelt er primært sikkerhetspolitikk og EU.

 

Hun var statssekretær i UD i perioden 1997-2000, og ledet KRFs ideologiutvalg og internasjonale utvalg.

 

Hun har en rekke internasjonale og nasjonale verv, og er bl.a. utenrikspolitisk rådgiver for fyrsten av Liechtenstein, medlem av det internasjonale styret for MBA-skolen IESE i Barcelona, medlem av Forsvarpolitisk Utvalg og satt også i UDs «Omdømmutvalg» og utvalget for etiske retningslinjer for Petroleumsfondet.

 

Hun er videre medlem av den romersk-katolske kirke og rådgiver for Det pavelig råd for rettferdighet og fred og Det pavelige råd for familien. Dessuten en svært aktiv spaltist i flere aviser og tidsskrifter.

Katharina Bramselv

Katharina Bramslev (siv. ing.) er daglig leder i Grønn Byggallianse. I tillegg leder hun også en tverrfaglig arbeidsgruppe i regi av BYGG21 som skal bidra til å utløse BA-næringens potensial for bærekraft – i alle betydningene av ordet. Gruppens mandat er å gi anbefalinger som stimulerer til bygg med verdi for sluttbruker og omgivelsene. Rent konkret skal gruppen:

  • Gi råd om hvordan markedet bør forholde seg til kunnskap om kvalitet.
  • Foreslå insentiver som kan dekke deler av omleggingskostnadene for det grønne skiftet, med referanse til «Eiendomssektorens veikart mot 2050».
  • Gi råd om hvordan vi kan gjenkjenne bærekraftig kvalitet.
  • Gi en anbefaling om bygg- og eiendomssektorens betydning i forhold til klimagassutslipp

«Miljø blir mindre og mindre en egen greie. Det grønne skiftet ses i en større sammenheng – fra grønne tekniske særløsninger til måten vi alle må jobbe og leve på framover. Vi skal kun velge løsninger som både er sunne, brukervennlige, kostnadseffektive og miljøvennlige. Det som også blir mer aktuelt i Norge nå, er at vi utvider perspektivet fra enkeltbygg til områder. Vi må finne formelen på et bærekraftig område. Hvordan kan vi fortette byer og områder med gode kvaliteter, til steder som er gode å være i og spennende å reise til», sier Bramslev.