Kommunerapporten

For å kunne planlegge fremtidig boligbygging i kommunen er det flere faktorer det er viktig å ha kontroll på. Hvordan er boligdekningen – sett opp mot alderssammensetningen i befolkningen og husholdningsstrukturen i kommunen? Hvordan utvikler befolkningen seg og hvem skal man bygge for i fremtiden? Hvem er det som har flyttet til kommunen de siste årene og hvor har de flyttet fra? Hvordan er boligprisene og hvor mye kan man betale? Disse og flere temaer blir berørt i rapporten som Prognosesenteret skreddersyr til akkurat din kommune. Ta kontakt for mer informasjon eller bestille rapport.

Bestill rapport for din kommune

Les mer om hva rapporten inneholder under.

Husholdninger

I hvilke områder er det flest barnefamilier og hvor bor de eldre husholdningene? Husholdningssammensetningen og befolkningsutviklingen i kommunen er viktige premissgivere for hvordan sammensetningen av boligmassen ideelt sett bør være, og hva som eventuelt bør bygges for å oppnå en bedre balanse. Befolkningsframskrivingen i kommunen viser forventede endringer i alderssammensetningen, samt hvordan dette vil påvirke boligbehovet.

Boligmassen

Hvordan er fordelingen av boligtyper i de ulike grunnkretsene i kommunen i dag? Ved å se på forholdet mellom boligmassen og husholdningene i de samme områdene, kan vi vurdere over – eller underdekning av ulike boligtyper, basert på kunnskap om de ulike aldersgruppenes boligpreferanser.

Boligverdi og kjøpekraft

Prognosesenterets datamodell for beregning av boligverdi gir et estimat på markedsprisen på alle helårsboliger i kommunen uavhengig av om boligen nylig er solgt eller ikke. Vi estimerer boligprisnivået på grunnkretsnivå og ser dette opp mot kjøpekraft for boliger i samme område.

Boligbehov

Basert på befolkningsframskrivingene i kommunen, kan vi si noe om det forventede boligbehovet, samt angi hvilke aldergrupper som vil påvirke boligbehovet positivt og ev negativt. Ulike aldersgrupper har ulike boligpreferanser og vi kan ut fra dette si noe om hvilke boligtyper det vil være behov for i årene fremover.

Flytting

Ved å følge flyttestrømmene i kommunen, samt inn og utflyttingen de siste årene, kan vi si noe om et fremtidig flyttemønster. Rekrutteringen av nye familier til kommunen kan skje ved nybygging av boliger, men skjer vel så ofte ved at boliger i kommunen blir frigitt som følge av en intern flytting innen kommunen til et nybygget prosjekt.  I rapporten vil du få en oversikt  over hvor de som har flyttet til kommunen flytter fra og hvor gamle er, samt over internflyttingen i kommunen.

Boligsalg

 

Hvor mange boliger og hvilke boligtyper er solgt i kommunen de siste to årene, til hvilken kjøpesum og til hvilke kvadratmeterpriser.

Boligbygging

Byggeaktiviteten i kommunen er en viktig temperaturmåler. Rapporten gir en oversikt over antall igangsettingstillatelser fordelt på eneboliger, småhus og leiligheter årlig fra 2001 og frem til i dag. Vi gir også et estimat for prognosene de neste 2-3 årene basert på fylkesprognosene og en videreføring av kommunens historiske andel av boligbyggingen i fylket.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev