Personvernerklæring for respondenter

Prognosesenteret er et uavhengig markedsanalyseforetak. Vi gjennomfører markedsanalyser på oppdrag fra vår klienter, eller i egen regi. Vi følger alle lover (EUs personvernforordning) og etiske retningslinjer (ESOMAR) for markedsundersøkelser. Vi kommer ikke til å kontakte deg som privatperson i forbindelse med markedsføring, salg eller andre sammenhenger.
Vår hensikt med å kontakte deg

I invitasjonen til våre undersøkelser skal formålet alltid fremgå tydelig. Det skal også være spesifisert hvordan informasjonen du deler med oss skal benyttes.

 

Bestilleren av undersøkelsen fremkommer som regel i invitasjonen. I visse tilfeller må oppdragsgiver holdes hemmelig for ikke å påvirke resultatet av undersøkelsen. I slike tilfeller kan du alltid få informasjon om bestilleren av en undersøkelse etter fullført deltagelse, enten i forbindelse med at undersøkelsen er avsluttet eller ved å kontakte oss.

Deltagelse i våre undersøkelser

Prognosesenterets behandlingsgrunnlag er samtykke. Det betyr at din deltagelse i en undersøkelse er helt frivillig, og du har når som helst anledning til å avbryte. Du kan også be om at data fra deltagelse i tidligere undersøkelser blir slettet, og/eller at de blir flyttet til et annet foretak. Dette gjelder også andre person- og kontaktopplysninger vi har om deg.

 

Dine personopplysninger kan kun benyttes til det formål som er beskrevet ved innsamlingen. Hvis vi skulle ønske å benytte informasjonen til andre formål, så må vi innhente nytt samtykke fra deg. I undersøkelsens formål vil det ofte inngå å gruppere og klassifisere individer utfra å kombinere informasjon som f.eks. alder og bosted. Du kan motsette deg at dine svar blir gjenstand for denne og andre typer type profilering.

 

Vi garanterer konfidensialitet for alle dine opplysninger, bortsett fra i de tilfeller hvor du selv tydelig og aktivt velger å ikke være anonym overfor våre klienter.

 

Det er kun de medarbeidere i Prognosesenteret (og evt. vårt svenske søsterselskap Prognoscenteret) som er direkte tilknyttet undersøkelsen som kan identifisere dine personlige svar. Alle som kan identifisere dine personlige svar er forpliktet til å behandle disse konfidensielt og forsiktig, også internt i Prognosesenteret.

 

Bestilleren av undersøkelsen får kun informasjon i samlet form, hvor det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner.

Datainnsamling og cookies

I tillegg til svarene du avgir i en undersøkelse, kan ytterligere informasjon om din deltagelse lagres av hensyn til kvalitetssikring og videreutvikling. Denne type informasjon er begrenset til data om hvor lang tid du bruker på å besvare ulike deler av undersøkelsen, og tekniske data som f.eks. operativsystem, nettleser og skjermstørrelse.

 

Prognosesenteret bruker ikke cookies i forbindelse med din deltagelse i undersøkelser, så avbrutte undersøkelser kan derfor ikke gjenopptas. Unntaket er undersøkelser med et lukket utvalg, hvor du har mottatt en unik link for å åpne svarskjemaet – da kan du gjenoppta undersøkelsen ved å klikke på linken en gang til.

 

Våre offentlig tilgjengelige hjemmesider, altså nettstedet du nå besøker, tar i bruk cookies og tilsvarende teknologi for å måle besøkstall og bruken av hjemmesidene, men det vil aldri være mulig for oss å identifisere et enkeltindivid. Tekniske data kan også bli lagret, igjen med tanke på kvalitetssikring og videreutvikling.

Lagring og datasikkerhet

All informasjon som Prognosesenteret samler inn, kan lagres i inntil to år etter at formålet med innsamlingen er avsluttet. Det for å muliggjøre intern kvalitetssikring og for at oppdragsgiver kan kontrollere undersøkelsesmetode og resultat.

 

Alle Prognosesenterets lagringsområder har sikkerhetstiltak som skal forhindre at informasjon endres, kommer på avveie eller blir misbrukt. Alle sensitive data sendes kryptert til og fra våre maskiner, og interne rutiner er utarbeidet for å minimere risikoen for feilaktig behandling av data blant Prognosesenterets ansatte.

 

Våre klienter har ofte rett til innsyn i svar fra en enkelt deltager i en undersøkelse, men kun på en måte som sikrer at individet ikke kan identifiseres på noe vis. Dette innebærer at all personinformasjon først slettes og bakgrunnsinformasjonen begrenses.

Annet

Vi gjør vårt ytterste for ikke å henvende oss til uvillige (spam), og for at ikke barn under 18 år skal bli invitert til våre undersøkelser uten foreldrenes samtykke.

 

Din e-postadresse, og av og til visse bakgrunnsopplysninger, har enten blitt formidlet til oss fra vår oppdragsgiver, eller den er kjøpt av oss fra selgere av slike opplysninger. Vår tilgang til disse opplysningene reguleres av de vilkår som er gitt fra den opprinnelige innehaveren. Du har alltid rett til å få vite hvilken informasjon vi har lagret om deg.

 

Ved spørsmål kan du kontakte vårt personvernombud (se neste avsnitt).

 

Hvis du mener at vi har håndtert dine personopplysninger i strid med reglene, så kan du klage til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig og Personvernombud

Den formelt ansvarlige for at personvernreglene blir fulgt kalles i lovverket ‘behandlingsansvarlig’. I Prognosesenteret fylles rollen av adm. dir. Bjørn Birkeland.

 

Prognosesenteret har også et ‘personvernombud’, som blant annet fungerer som kontaktpunkt for deltagere i våre undersøkelser. Dersom du ønsker å henvende deg til Prognosesenteret vedrørende din deltagelse i en undersøkelse, kan du kontakte personvernombud Jørgen Brannstorph på personvern(krøllalfa)prognosesenteret.no.

 

Du finner komplette kontaktopplysninger til både Bjørn Birkeland og Jørgen Brannstorph fra vår kontaktside.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev