Boligprosjektanalyser

For å sikre at nye boligprosjekter utvikles i tråd med markedets preferanser og boligmarkedet generelt, er det viktig å kartlegge sentrale problemstillinger knyttet til boligutviklingen lokalt.

En boligprosjektanalyse er en lokalt forankret markedsanalyse for å kartlegge konkrete boligprosjekters markedsmuligheter og vesentlige suksesskriterier.
Normalt sett består en boligprosjektanalyse av tre delanalyser, som også kan leveres enkeltvis:

 

Flyttestrømsanalyse

Ved å studere mobiliteten i markedet får vi innsikt i hvor mange som flytter, samt identifisere potensielle rekrutteringsområder. Følgende problemstillinger kartlegges i flyttestrømanalysene:

 • Flyttevolum, inn- ut- og internflytting
 • Flyttestrømmer, geografiske flyttemønster og potensielle rekrutteringsområder
 • Flyttemønster – flytteaktivitet fordelt på aldersgrupper
 • Bomønster – hva slags boliger flytter man fra og til?
Demografisk analyse av rekrutteringsområdene

Ved å gjennomføre grundige demografiske analyser i potensielle rekrutterings- og markedsområder får vi god innsikt i situasjonen på det lokale boligmarkedet. Fokus på tilbuds- og etterspørselssiden i markedet vil gi tydelige indikasjoner på eventuell over- eller underdekning av konkrete boligtyper, samt hvilke typer boliger det vil være behov for i årene som kommer. I den demografiske delen av analysen belyses blant annet følgende problemstillinger:

 • Befolkningen
 • Husholdninger
 • Boligmassen
 • Boligpriser
 • Boligbehov
 • Byggeaktivitet
 • Kjøpsevne
Målgruppeanalyse – markedsundersøkelse i rekrutteringsområdet

For å kunne tilpasse et nytt boligprosjekt til potensielle målgruppers preferanser, gjennomføres konkret målgruppeanalyser blant potensielle kunder i prosjektet. Kartlegging av målgruppens boligpreferanser og betalingsevne, prosjektets attraktivitet og potensiale, anbefaling av boligmiks er sentrale problemstillinger i målgruppeanalysen.

 

Målet med en boligprosjektanalyse er å fremskaffe et operativt beslutningsunderlag for utvikling av boligprosjekter, basert på grundige analyser av markedet.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev