Byggekostnadsanalyser

For å lage gode budsjetter for entreprisekostnader eller beregne framtidige kostnader ved prisjusterte kontrakter, trenger man prognoser på både byggekostnads- og produsentprisutviklingen.

Byggekostnadene er entreprenørenes kostander, målt ved vektet prisutvikling på innsatsfaktorene i produksjonen av bygg. Produsentprisen, eller entreprisekostnaden, viser derimot hva entreprenøren tar for jobben – en utvikling som påvirkes av konkurransesituasjon og produktivitetsutvikling.

 

Prognosesenterets framskrivinger for byggekostnadsutviklingen baseres på den forventede utviklingen i faktormarkedene og etterspørselen etter arbeidskraft, materialer, etc. som drives av byggeaktiviteten. Statistikk på byggekostnader lages med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindekser, men komponentene (f.eks. arbeid, materialer, eller de ulike fagene) vektes om for best mulig å gjenspeile innsatsfaktorenes sammensetning i ulike bygg.

 

Produsentprisprognosene bygger på den forventede konkurransesituasjon i entreprisemarkedet, som følger av den ventede aktivitets- og kapasitetsutviklingen i den utførende delen av byggenæringen.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev