Byggekostnadsanalyser

For å lage gode budsjetter for entreprisekostnader eller beregne framtidige kostnader ved prisjusterte kontrakter, trenger man prognoser på både byggekostnads- og produsentprisutviklingen.

Byggekostnadene er entreprenørenes kostander, målt ved vektet prisutvikling på innsatsfaktorene i produksjonen av bygg. Produsentprisen, eller entreprisekostnaden, viser derimot hva entreprenøren tar for jobben – en utvikling som påvirkes av konkurransesituasjon og produktivitetsutvikling.

 

Prognosesenterets framskrivinger for byggekostnadsutviklingen baseres på den forventede utviklingen i faktormarkedene og etterspørselen etter arbeidskraft, materialer, etc. som drives av byggeaktiviteten. Statistikk på byggekostnader lages med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindekser, men komponentene (for eksempel arbeid, materialer, eller de ulike fagene) vektes om for best mulig å gjenspeile innsatsfaktorenes sammensetning i ulike bygg.

 

Ettersom det er flere nyttige innfallsvinkler til byggekostnadsanalyser, har vi også ulike måter å jobbe mot dette på. Dette gir dere flere alternativer til hvilken nytte dere kan ha fra våre analyser. Oversikten under oppsummerer ulike varianter:

  • Prognoser for de viktigste råvarene til byggeproduksjon, arbeidskostnader, resterende kostnader og totale byggekostnader 3 år frem i tid
  • Prisutvikling i byggekostnadsindekser er avhengig av vekting av kostnadene i indeksene. Vi lager egne indekser for dere om ønskelig, basert på deres kostnadsvekting i deres prosjekter
  • Det er ikke alltid slik at byggekostnadsindekser fanger opp reelle prisendringer i markedet på entreprenørtjenester. Prognosesenteret lager en egen markedsprisindeks som tar høye for produktivitetsendringer, i tillegg til fortjenestemarginer. På den måten får vi en indeks som reflekterer markedsprisen på entreprenørtjenester i større grad, sammenlignet med rene byggekostnadsindekser.
  • Database for overvåkning av prisutviklingen i byggevarehusene på vanlige byggevarer. Vi har kategorisert ulike grupper av byggevarer, slik at dere kan overvåke de grupper som er sentrale for dere. Dette gir dere en «tidlig varsel» om endringer i produktgrupper.
  • Egentilpasset benchmark-byggekostnadsindeks hvor SSB sine prisobservasjoner på materialkostnader blir erstattet med prisutvikling på byggevarer fra byggevarehusene som hentes fra vår database.
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev