Bygg- og anleggsmarkedet i Europa …

... henter seg inn. Som utvalgt representant for det norske og svenske bygg- og anleggsmarkedet har vi deltatt på den 81. Euroconstruct konferansen i begynnelsen av juni. Analysen som settes sammen i forbindelse med konferansen for alle 19 deltagende land, utgjør godt over 400 sider, vi har her oppsummert noen hovedtrekk om det europeiske bygg- og anleggsmarkedet på betydelig mindre plass.
Av: Nejra Macic Publisert: Emnekategorier: euroconstruct

Oppgangen i den europeiske økonomien er nå inne i sitt tredje år, og BA-investeringene har endelig begynt å følge etter. Flere gunstige faktorer bidro til innhentingen med økt 38_europeisk bygg og anleggøkonomisk vekst i 2015, der de mest fremtredende var lave råvarepriser, lav inflasjon, svak eurokurs samt videreføring av den ekspansive pengepolitikken ført av den europeiske sentralbanken. I tillegg har de økte offentlige utgiftene i forbindelse med asylstrømmen bidratt til den økonomiske medvinden Europa opplever. Imidlertid begrenses medvinden fremover av uroen i fremvoksende økonomier og lavere vekst i store avanserte økonomier utenfor EU. Dette har resultert i moderate BNP-vekstanslag for EU de neste par årene.

 

Euroconstruct (EC) anslår at den samlede verdien av bygge- og anleggsproduksjonen i EC-landene var €1 400 mrd. i året som gikk. Dette tilsvarer 9 % av BNP i EC-området, som fortsatt er lavere enn i rekordåret 2007 – da dette markedet sto for 13 % av BNP. Fjorårets vekst i samlet BA-produksjon i disse landene er anslått til 1,4 %. Forbedringen i husholdningenes realdisponible inntekt, fortsatt lav rente og EU-kommisjonens investeringsplan til €300 mrd. for Europa (Juncker-planen) er ventet å bidra til en gjennomsnittlig årlig vekst på 2,6 % i prognoseperioden. Enkeltlandenes statsfinanser vil, i kombinasjon med det rekordhøye offentlige og private gjeldsnivået, fortsette å begrense både offentlige og private investeringer.

 

Selv om EC-markedet stabiliserte seg i 2015, var det stor variasjon i utviklingen mellom landene. Sterke vekstrater ble registrert i Slovakia, Nederland og Tsjekkia, mens land som Østerrike, Frankrike og Sveits opplevde en marginal nedgang i fjor. Sentral- og østeuropeiske land er ventet å oppnå størst vekst i prognoseperioden. Unntaket i vest er sommerkonferansens vertsland, Irland, som spår en strålende utvikling for sitt eget BA-marked: en kumulativ vekst på nesten 43 % fra 2016 til 2018. Veksten kommer imidlertid fra et usedvanlig lavt nivå. Likevel er de store fortsatt størst, og i år er de seks største BA-markedene (Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania og Polen) ventet å stå for nesten tre-fjerdedeler av den totale veksten i EC-markedet.

 

Bolig-, yrkesbygg- og anleggsmarkedene

38_BA europa
Bygg- og anleggsmarkedet i Europa

Samlet verdi av boligmarkedet i EC-området var €650 mrd. i 2015, der ROT står for 60 % av markedet. Den viktigste faktoren som vil påvirke boligmarkedene i prognoseperioden vil være flyktningstrømmen, som fører til økende press for å skaffe nok boliger – spesielt i Tyskland. Ved utgangen av 2016, vil nivået på boligbyggingen i EC-landene ha økt med rundt 9 % til 1,5 millioner boliger siden bunnåret 2013.

 

Yrkesbyggaktiviteten i Irland er ventet å vokse eksepsjonelt de neste par årene etter mangel på næringsbygg i flere år. Ungarn og Spania følger hakk i hæl; EU-midler vil sterkt påvirke utviklingen i Ungarn, mens det i Spania er tilbudsunderskudd som vil stimulere byggeaktiviteten. De gode utsiktene for det europeiske yrkesbyggmarkedet blir dratt ned av Tyskland (som står for en femtedel av totalmarkedet), der produksjonen er ventet å vokse marginalt i prognoseperioden.

 

Anleggssektoren har lidd i en rekke land på grunn av innstrammingstiltak under finanskrisen. Etter flere år med nedgang, ser det ut til at markedet traff bunn i 2014 og solid vekst på nesten 3 % er estimert for fjoråret. EC-nettverket venter en avmatning i veksten til rundt 1,5 % i år, før veksten tar seg opp igjen de neste to årene. Flere infrastrukturprosjekter som har fått finansiering av Juncker-planen har utviklet seg tregt i planleggingsfasen, men dette ser ut til å løsne fremover og føre til høyere vekst i markedet de neste par årene.

 

Diverse risikofaktorer er forbundet med de makroøkonomiske utsiktene som ligger til grunn for Euroconstructs BA-prognoser. Blant annet hvordan den europeiske og globale økonomien vil utvikle seg hvis vi får en Brexit (dvs. hvis Storbritannia forlater EU), dersom rentene og oljeprisen øker eller dersom flyktningkrisen eskalerer. Selv om disse først og fremst er økonomiske-, politiske- og demografiske risikofaktorer, vil de uansett påvirke utsiktene for det europeiske BA-markedet betydelig dersom de inntreffer.

om Ec1

Filtrering
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev