Hvordan tilpasse boligbyggingen i kommunen til fremtidens etterspørsel?

For å kunne planlegge fremtidig boligbygging i kommunen er det flere faktorer det er viktig å ha kontroll på. Hvordan er det befolkningen utvikler seg og hvem skal man bygge for i fremtiden? Hvem er det som har flyttet til kommunen de siste årene og hvor har de flyttet fra? Hvordan kan kommunen rekruttere unge familier til kommunen uten å bygge spesielt til denne målgruppen? Disse og flere temaer blir berørt i rapporten som Prognosesenteret skreddersyr til akkurat din kommune. Ta kontakt for å vite mer eller bestille rapport.
Kommunerapporten inneholder informasjon om følgende områder:

Husholdninger

I hvilke områder er det flest barnefamilier og hvor bor de eldre husholdningene? Husholdningssammensetningen og befolkningsutviklingen i kommunen er viktige premissgivere for hvordan sammensetningen av boligmassen ideelt sett bør være, og hva som eventuelt bør bygges for å oppnå en bedre balanse. Befolkningsframskrivingen i kommunen viser forventede endringer i alderssammensetningen, samt hvordan dette vil påvirke boligbehovet.

 • Antall husholdninger etter aldergrupper per grunnkrets

 • Antall husholdninger etter husholdningstyper per grunnkrets

 • Grafer, tabeller og kart

 

Boligmassen 

Hvordan er fordelingen av boligtyper i de ulike grunnkretsene i kommunen i dag? Ved å se på forholdet mellom boligmassen og husholdningene i de samme områdene, kan vi vurdere over – eller underdekning av ulike boligtyper, basert på kunnskap om de ulike aldersgruppenes boligpreferanser.

 • Antall boliger etter boligtyper, per grunnkrets
 • Over/underdekning av ulike boligtyper, kommune og grunnkrets
 • Grafer, tabeller og kart

Boligverdi og kjøpekraft

Prognosesenterets datamodell for beregning av boligverdi gir et estimat på markedsprisen på alle helårsboliger i kommunen uavhengig av om boligen nylig er solgt eller ikke. Vi estimerer boligprisnivået på grunnkretsnivå og ser dette opp mot kjøpekraft for boliger i samme område.

 • Boligverdi, kommune og grunnkrets

 • Boligverdi fordelt på boligtype

 • Kjøpekraft, kommune og grunnkrets

 • Kjøpekraft vs. Boligverdi. Grunnkrets

 • Grafer, tabeller og kart

Boligbehov

Basert på befolkningsframskrivingene i kommunen, kan vi si noe om det forventede boligbehovet, samt angi hvilke aldergrupper som vil påvirke boligbehovet positivt og ev negativt. Ulike aldersgrupper har ulike boligpreferanser og vi kan ut fra dette si noe om hvilke boligtyper det vil være behov for i årene fremover.

 • Boligbehov per kommune, beregnet fordeling også for grunnkrets

 • Boligbehov fordelt på aldersgrupper

 • Boligbehovets betydning for boligtypefordeling, kommune

Flytting

Ved å følge flyttestrømmene internt i kommunen,  inn til og ut av kommunen gjennom de siste årene, kan vi med stor sannsynlighet også si noe om et fremtidig flyttemønster. Rekrutteringen av nye familier til kommunen kan skje ved nybygging av boliger, men skjer vel så ofte ved at boliger i kommunen blir frigitt som følge av en intern flytting innen kommunen til et nybygget prosjekt.

 • Flyttestrømmer innen, inn til og ut av kommunen

 • Hvem flytter? Aldersfordelt flytting siste fem år

Boligsalg

Hvor mange boliger og hvilke boligtyper er solgt i kommunen de siste to årene, til hvilken kjøpesum og til hvilke kvadratmeterpriser.

 • Gjennomsnittlig kjøpesum, per boligtype

 • Kvadratmeterpriser, per boligtype

Boligbygging

Byggeaktiviteten i kommunen er en viktig temperaturmåler. Rapporten gir en oversikt over antall igangsettingstillatelser fordelt på eneboliger, småhus og leiligheter årlig fra 2001 og frem til i dag. Vi gir også et estimat for prognosene de neste 2-3 årene basert på fylkesprognosene og en videreføring av kommunens historiske andel av boligbyggingen i fylket.

 

 • Årlig boligbygging (IG) fra 2001 til i dag for kommunen
 • Boligbygging per boligtype fra 2001 til i dag
 • Prognoser for boligbygging 2-3 år frem i tid
 • Gjennomsnittlig boligbygging per boligtype siste 5 år
 • Gjennomsnittlig boligbygging per innbygger sammenlignet med fylket
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev